Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Kohut Trade Company s.r.o.
pro https://www.kohutovypaliva.cz

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, jakož i s ostatními uživateli webového portálu provozovaného společností Kohut Trade Company s.r.o., IČO 03854515 se sídlem Dobratice č.p. 422, 739 51 Dobratice, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod oddíl C, vložka 61513, na adrese https://www.kohutovypaliva.cz/ (dále jen „Prodávající“ nebo „provozovatel“), Kupující či uživatel užívající jmenovaný webový portál dále jen jako „Kupující“. Kupující a prodávající společně pak jako „smluvní strany“.
 2. Obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“), který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.kohutovypaliva.cz (dále jen „e-shop“). Provozování a poskytování služeb – prodeje, je dále upravováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen „ISP zákon“) jakož i příslušnou směrnicí Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb (dále jen „digitální směrnice“).
 3. Dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
  1. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s prodávajícím považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
 4. Vytvořením objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, jakož i s jejími nedílnými součástmi, které představují následující dokumenty:
  1. Zásady ochrany osobních údajů
 5. Kupující vytvořením objednávky vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Kupující přistoupením k obchodním podmínkám prohlašuje, že měl před uzavřením kupní smlouvy dostatečnou možnost se s obchodními podmínkami seznámit a jako takové je přijímá.
 6. Kopii těchto obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy včetně účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží kupující v písemné podobě v rámci balíku, v němž je zboží dodáváno, nebo společně s potvrzením objednávky na základě závazného objednání zboží v rámci e-shopu.
 7. Od obchodních podmínek je možné se odchýlit v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 8. Kupní smlouva je uzavírána v jazyce českém, veškerá sdělení vůči zákazníkovi, jenž je spotřebitelem jsou činěna v jazyce českém.
 9. Kupující bere na vědomí, že fotografie, či jiné grafické zobrazení a vizualizace produktů uvedené na e-shopu nemusí odpovídat prodávanému produktu.
 10. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů. Specifické podmínky a práva Kupujícího související s ochranou osobních údajů jsou upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných webových stránkách e-shopu.
 11. Prodávající je oprávněn na základě souhlasu kupujícího uděleného v průběhu objednávky zasílat Kupujícímu vlastní obchodní sdělení. Tedy jen pokud si je Kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující Prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení Kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. Konkrétní podmínky zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení a newsletterů jsou upraveny v zásadách ochrany osobních údajů.
 12. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 13. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
 14. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 15. Prodávající může zrušit uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, když Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto VOP).
 16. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

II. Kupní smlouva

 1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabídky produktu na webové stránky Prodávajícího. Kupní smlouva mezi smluvními stranami je však uzavřena až okamžikem doručením potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky, které je zasláno kupujícímu elektronickou poštou (emailem) po obdržení objednávky kupujícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
 2. Objednávky lze činit prostřednictvím e-shopu, elektronickou poštou na adrese info@kohutovypaliva.cz či osobně na provozovnách Prodávajícího, případně také běžnou poštou doručenou na adresu sídla Prodávajícího.
 3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
 4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.
 5. Předmětem kupní smlouvy je zboží nabízené prodávajícím v rámci katalogu produktů na webových stránkách Prodávajícího (dále jen „produkt“).
 6. Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.
 7. Prodávající je oprávněn od uzavřené smlouvy bez dalšího odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud:
  1. Prodávající není objektivně schopen z důvodu spočívajících na třetí straně dodat Kupujícímu produkt ve lhůtě přiměřené okolnostem, toto je možné učinit do 14 dnů od okamžiku, kdy se Prodávající o takovéto okolnosti dozvěděl;
  2. Produkt již není k dispozici, toto je možné učinit do 14 dnů od okamžiku, kdy se Prodávající o takovéto okolnosti dozvěděl;
  3. se výrazným způsobem změnila cena dodávaného produktu (tzn. o více jak 35 % oproti původně uváděné ceně), toto je možné učinit do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy; Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího či pochybení zaměstnanců Prodávajícího. Pro zřejmost se jedná o takováto pochybení zejména v následujících případech:
   1. cena zboží je na první pohled nesprávná;
   2. u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
   3. sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slev.
  4. Kupující neposkytne potřebnou součinnost při doručování zboží, toto je možné učinit do 14 dnů od okamžiku, kdy se Prodávající o takovéto okolnosti dozvěděl;
  5. vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu mezi smluvními stranami, toto je možné učinit do 14 dnů od okamžiku, kdy se Prodávající o takovéto okolnosti dozvěděl.
 8. Prodávající může mimo jiné nepřijmout objednávku Kupujícího až do okamžiku vzniku kupní smlouvy. Prodávající u takto zrušené objednávky informuje Kupujícího o nepřijetí jeho objednávky.
 9. Kupní smlouva není uzavřena také v případě, panují-li zde oprávněné pochybnosti o35 skutečné identitě Kupujícího anebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o produktu či v ceně. Jestliže Kupující již část nebo celou kupní cenu uhradil, bude mu tato částka v plné výši vrácena zpět.
 10. Dárky, které jsou poskytovány kupujícímu zdarma a za podmínek darovací smlouvy dle OZ upravující pro darovací smlouvu. Darovací smlouva mezi smluvními stranami je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, je Kupující povinen poskytnuté dárky vrátit.
 11. Dojde-li k využití práva Kupujícího – spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, pozbývá účinnosti též darovací smlouva a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany Kupujícího, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 12. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 13. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVÁM a zaplatím“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
 14. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 15. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího
 16. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 

III. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Prodávající je povinen doručit produkt nejpozději do 30 dnů od připsání celé kupní ceny na účet Prodávajícího, to neplatí, jestliže je u jednotlivého produktu specifikována jiná lhůta pro doručení a tuto Kupující akceptuje, nebo se jedná o doručení zboží na dobírku. V takovém případě je lhůta pro doručení 30 dní od učinění objednávky nenastane-li situace specifikována dále v těchto VOP.
 2. Prodávající může odložit termín dodání zboží, vznikne-li podezření, že při dosavadním nákupu zboží došlo k porušení VOP či jiných právní předpisů ze strany Kupujícího. Prodávající si v tomto případě rovněž může vyžádat od Kupujícího více osobních údajů za účelem potvrzení a upřesnění jeho identifikace.
 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nezodpovídá za jakékoliv jednání třetích stran vůči Kupujícímu a ani mezi jednotlivými Kupujícími či třetími stranami navzájem. Uvedené znamená, že Prodávající není v žádném případě zodpovědný za jednání třetích stran vůči Kupujícímu, zejména pak ve vztahu k případnému jednání, které ohrožuje či jakkoliv manipuluje s osobními a platebními údaji a prostředky Kupujícího. Prodávající není povinen a ani není schopen ověřovat identitu Kupujícího nad rámec jeho zákonem stanovených povinností. Současně Prodávající není ani schopen prověřovat, zdali užité platební metody a prostředky jsou skutečně Kupujícího či jsou oprávněně využity.
 4. Kupující je povinen uvést pravdivé údaje o své osobě, zejména pak dodací adresu, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Jestliže Kupující uvede lživé či nesprávné informace, nebude na ně brán zřetel při pozdějších reklamacích.

 

IV. Platební metody a způsob doručení

 1. Prodávající se uzavřením kupní smlouvy zavazuje, že odevzdá produkt Kupujícímu a umožní mu k produktu nabýt vlastnického práva. Na straně druhé se Kupující zavazuje, že produkt převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
 2. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k produktu, kde vlastnické právo přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny za produkt.
 3. Prodávající se zavazuje odevzdat produkt, včetně příslušných dokladů vztahujících se k produktu, způsobem a na místě určeném Kupujícím v rámci objednávky. Prodávající splní tuto povinnost tím, že uvedeným způsobem umožní Kupujícímu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu tuto skutečnost oznámí.
 4. Produkt je doručen Kupujícímu, jenž je podnikatel v okamžiku, kdy Prodávající odevzdá věc dopravci k přepravě. Kupujícímu, jenž je spotřebitel odevzdává prodávající produkt v okamžiku, kdy je Kupujícímu – spotřebiteli produkt předán přepravcem.
 5. Kupující má možnost uhradit celkovou částku kupní ceny za produkt pomocí bankovního převodu (běžný a rychlý), platební kartou (online), na dobírku v hotovosti, a to poukázáním celkové částky na účet Prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje, popřípadě oproti dokladu v hotovosti, je-li zboží doručováno na dobírku. Kupní cena produktu je považována za zaplacenou v okamžiku zpracování transakce za účelem úhrady celé kupní částky Prodávajícímu. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby, je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy není-li dohodnuto jinak.
 6. Není-li zde specifického požadavku Kupujícího ohledně balení produktu, zabalí Prodávající produkt podle zvyklostí pro daný kategorii produktů; nejsou-li, pak způsobem přiměřeným pro uchování produktu a jeho ochranu. Obdobně se uplatní tato pravidla i pro volbu způsoby přepravy produktu.
 7. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy produktu. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8. Kupující je povinen zajistit manipulační prostor pro bezpečné dodání zboží ze strany Prodávajícího. (Dbát zvýšené opatrnosti při kompletní dodávce zboží, zamezit vstupu nepovolaných osob a zvířat do manipulačního prostoru po celou dobu dodávky zboží, dodržovat bezpečnou vzdálenost od manipulační techniky v rámci manipulace se zbožím, tzn. minimálně 4 metry).
 9. Prodávající si vyhrazuje právo odeslat produkt Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal produkty za celkovou hodnotu přesahující 7.000, -Kč včetně DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Po uhrazení celé kupní ceny provede Prodávající dodání produktu způsobem stanoveným kupujícím v rámci objednávky. Ustanovení §2119 odst. 1 OZ se nepoužije.
 10. Platební metody jsou napojeny na platební brány, které poskytují zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávány pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti provozující platební bránu a Prodávající je nijak nezpracovává ani neuchovává.
 11. Ceny produktů jsou prezentovány včetně příslušné sazby daně z přidané hodnoty (DPH) a souvisejících poplatků, vyjma nákladů na doručení produktů, které jsou specifikovány Kupujícím v rámci volby způsobu dodání produktu v průběhu objednávky. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného, pokud je aplikovatelné.
 12. Číslo účtu Prodávajícího, na který má být poukázána kupní cena za zakoupený produkt je 3929258389/0800. Účet je vedený u Česká spořitelna a.s.

 

V. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ (dále jen „spotřebitel“) má v souladu s § 1829 OZ právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů. Uvedená lhůta je počítána od okamžiku převzetí produktu. Je-li předmětem kupní smlouvy oddání několika druhů zboží či jeho dodání na části, počíná lhůta běžet převzetím poslední dodávky produktu.
 2. Dále je Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit ve lhůtě 90 dní, pokud byl ze strany Prodávajícího vystaven tzv. nekalým obchodním praktikám. K nekalým obchodním praktikám více např. na : https://www.coi.cz/faq/nekale-obchodni-praktiky/
 3. Kupující spotřebitel, jehož právo bylo nekalou obchodní praktikou dotčeno, může vedle nároků plynoucích z občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.
 4. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce, prokáže-li Prodávající, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno ve shora uvedené zákonné lhůtě. Spotřebitel v odstoupení od smlouvy uvede, že odstupuje od smlouvy, zároveň uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.
 6. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel též využít vzorový formulář, který je poskytován Prodávajícím. Tento formulář tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, jako její Příloha č. 1.
 7. Odstoupení od smlouvy může být doručeno písemně na adresu Prodávajícího:
  1. Kohut Trade Company s.r.o.,
   Dobratice 459 739 51 Dobratice
 8. Odstoupení je možno učinit i elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího: info@kohutovypaliva.cz
 9. Kupující spotřebitel by měl produkt vrátit úplný, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozený, čistý a pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém produkt převzal.
 10. Pokud se jedná o spotřební produkt (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující, jenž je spotřebitelem, dodá produkt nepoškozený a nepoužitý v neporušeném originálním balení.
 11. V případě, že Kupující – spotřebitel odstoupí dle výše uvedených podmínek, je Prodávající povinen vrátit přijaté finanční prostředky, ve výši uhrazené ze strany kupujícího, nenastane-li okolnost kdy na vráceném produktu jsou zjevné známky opotřebení nad rámec běžného opotřebení nezbytného pro to, aby se Kupující s produktem seznámil a odzkoušel jeho vhodnost. Platba bude Kupujícímu vrácena do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, nikoliv však dříve, než je mu produkt, od jehož kupní smlouvy je odstupováno, doručen.
 12. Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 OZ, nemá právo na odstoupení od smlouvy dle výše uvedeného u dodání digitálního obsahu, pokud tento obsah nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele s takovýmto způsobem doručení. Shora uvedené znamená, že pokud spotřebitel souhlasí se zpřístupněním digitálního obsahu v průběhu prvních 14 dní od uzavření kupní smlouvy, pak právo na odstoupení okamžikem zpřístupnění zaniká.
 13. Odstoupí-li Kupující, jenž je spotřebitelem od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než je mu ze strany spotřebitele produkt předán nebo je mu důvěryhodně prokázáno, že produkt byl odeslán. Kupující spotřebitel je povinen vrátit Prodávajícímu produkt bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů od učinění tohoto odstoupení.
 14. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě digitální distribuce produktů má možnost odstoupit od smlouvy pouze v případě, že mu ještě nebylo dodáno plnění. Dodání v podobě doručení produktu do sféry spotřebitele (tj. na jeho e-mail nebo na cloudové uložiště) se považuje za porušení obalu zboží a spotřebitel bere na vědomí, že mu tak zaniká jeho právo na odstoupení od smlouvy. Tímto však spotřebiteli nezaniká právo na reklamaci zakoupeného zboží v případě nefunkčnosti zaslaného produktu.
 15. Kupující, jenž je podnikatelem, jakož i v ostatních případech, kdy se nejedná o Kupujícího spotřebitele, právo na odstoupení shora uvedeným způsobem nevzniká. Uvedené však nemá vliv na případné odstoupení kupujícím podnikatelem z jiných zákonných důvodů.

 

VI. Práva a povinnosti z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že produkt při doručení nemá vady. Zejména pak odpovídá za to, že v době, kdy Kupující produkt převzal:
  1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu produktu,
  2. se produkt hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,
  3. produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je produkt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  5. vyhovuje požadavkům právních předpisů
  6. produkt má veškeré doklady nezbytné k jeho užívání nebo jež jsou požadovány příslušnými zákonnými předpisy
 2. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
  1. u produktu prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
  4. vyplývá-li to z povahy věci;
  5. u spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
 3. Kupující je povinen se seznámit s produktem ihned po jeho převzetí – přechodu nebezpečí škody na produktu. Zároveň, v případě zjištění vad, musí oznámit vadu prodávajícímu včas, neučiní-li tak, bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu nepřísluší. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž – tzn. nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, vždy však nejpozději do dvou let po převzetí produktu.
 4. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
 5. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 6. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Totožné se uplatní i v případech, kdy si Kupující produkt nepřevezme, ač mu Prodávající umožnil s produktem nakládat.
 7. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 8. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
 9. Porušení smlouvy je rozlišováno na:
  1. Podstatné porušení
  2. Nepodstatné porušení
 10. Při podstatném porušení má Kupující nárok na:
  1. odstranění vady dodáním nového produktu bez vady anebo dodáním chybějící části produktu, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze jednotlivé části produktu, může Kupující požadovat jen výměnu této vadné části; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
  2. na odstranění vady opravou produktu;
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny;
  4. nebo na odstoupení od smlouvy.
 11. V případě odstoupení ze smlouvy, může Kupující využít formulář pro odstoupení, který je součástí těchto VOP jako Příloha č. 1.
 12. Při nepodstatném porušení kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 13. Právo na dodání nového produktu, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě takzvané neodstranitelné vady, tedy pokud nemůže produkt řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady). V takovém případě má Kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit.
 14. Pokud Kupující využije práva na dodání nové věci, je povinen vrátit Prodávajícímu původní produkt, a to včetně veškerého dodaného příslušenství. Náklady spojené s vrácením nese Prodávající.
 15. Do okamžiku, než Kupující uplatní právo na slevu z kupní ceny nebo opravu produktu, může Prodávající dodat to, co chybí anebo odstranit právní vadu. Faktické vady produktu může Prodávající dle své vlastní volby odstranit buď opravou produktu anebo dodáním nového produktu.
 16. Neodstraní-li Prodávající vadu produktu včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující nadále měnit bez předchozího souhlasu Prodávajícího.
 17. Má-li produkt vadu, z níž je prodávající zavázán a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 18. Kupující je povinen uplatnit reklamaci (práva z vadného plnění) u prodávajícího nebo osoby určené k opravě (výměně) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Formulář je nedílnou součástí těchto VOP, kde formulář pro uplatnění práv z vadného plnění tvoří Přílohu č. 2 těchto VOP.
 19. Kupující je povinen společně s uplatněním vadného plnění zaslat produkt, a to v původním obalu, jestliže produkt nějaký obal má.
 20. Prodávající se zavazuje písemně informovat Kupujícího o způsobu řešení reklamace do 30 pracovních dnů od obdržení uplatnění reklamace. V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) je lhůta na vyřízení reklamace stanovena na 30 dní, nedohodnou-li se Kupující a Prodávající v konkrétním případě jinak. Kupující bude vyrozuměn písemně o způsobu vyřízení reklamace, typicky na emailovou adresu, na níž je Kupující u Prodávajícího registrován, či na tu adresu ze které s Prodávajícím komunikoval.
 21. Odpovědnost za vady produktu se nevztahuje na vady způsobené třetími stranami. Dále se pak nevztahuje na neodborné použití či instalací produktu. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím produktu věděl, že má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Totéž se uplatní i v případech, kdy je produkt prodáván z důvodů těchto vad za zvýhodněnou cenu. Obdobně pak i u produktů, které jsou prodávány za zvýhodněnou cenu, protože produkt byl již rozbaleno či sloužilo pro výstavní/marketingové účely.
 22. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně s produktem poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady pouze u produktu který byl předmětem kupní smlouvy, ale nikoliv u dárků společně s produktem poskytnutými. U těchto dárků smí Kupující, jako spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující – podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

 

VII. Záruka za jakost a životnost

 1. Pokud Prodávající u některého produktu nabízí záruku za jakost, pak se zavazuje, že produkt bude po určitou dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást produktu.
 2. Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky.
 3. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě. Takováto lhůta činí:
  1. u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců;
  2. u zánovního zboží 12 měsíců (zánovním zbožím se rozumí užívané zboží, které následně prošlo kontrolou našich odborníků a které je takto označeno);
  3. u zboží použitého 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použité či servisované bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).
  4. U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
 4. Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Záruční lhůta je v takovémto případě vyznačena odlišně (typicky označením IČO varianty lhůty u specifikace délky záruky produktu).
 5. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců či let později.
 6. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.
 7. V případě vyřízení práva z vadného plnění formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.
 8. Je-li předmětem koupě produkt, který je spotřebním materiálem anebo je-li tento materiál součástí zakoupeného produktu, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v počtu použití či jinak obdobně specifikovaná.
 9. U produktu může být uvedeno více než jedna podmínek životností. K úspěšnému uplatnění práv z vadného plnění je nutné dodržet všechny uváděné podmínky kumulativně.
 10. Právo Kupujícího uplatnit práva z vadného plnění v zákonné záruční lhůtě životností produktů není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku.
 11. Životnost produktů představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud je produkt užíván déle, než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

 

VIII. Řešení sporů mezi smluvními stranami

 1. Spory mezi smluvními stranami se strany zavazují řešit přednostně mimosoudně. Mimosoudní vyrovnání sporu lze provést prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.
 2. V případě sporu mezi Kupujícím, jenž je spotřebitelem a Prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce ( http://www.coi.cz ) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 4. Tento postup není mediací dle zákona o mediaci (č. 202/2012 Sb.) ani rozhodčím řízením podle zákona o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů (č. 216/1994 Sb.) a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

IX. Kontaktní osoby a kontaktní údaje

 1. Prodávající určuje kontaktní adresu a kontaktní osobu pro řešení případných práv z vadného plnění či odstoupení od smlouvy: Martin Kohut- martin.kohut@kohutovypaliva.cz, +420773772047, Dobratice 459, 73951

X. Evidence tržeb

 1. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o evidenci tržeb“), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 2. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

 

XII. Recenze produktů a jejich ověřování

 1. Prodávající neuvádí zákaznické recenze nabízených produktů ani e-shopu samotného, nekontroluje obsah recenzí a neověřuje jejich původ či pravost.

 

 

XIII. Uvádění cen a slev

 

 1. Původní cena (na webu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž předmětné zboží/službu/licenci prodávající nabízel na svém e-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného produktu (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně jako např. slevové kódy). Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je produkt zlevňován postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dní.

 

XIV. Sdělení Kupujícím spotřebitelům

 

 1. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli sděluje, že

 

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 • Prodávající nepožaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 • Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 • v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
 • ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky;
 • v případě odstoupení od smlouvy nese Kupující spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení produktu, jestliže tento produkt nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

 

XV. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případně spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad kupní smlouvy či obchodních podmínek do cizího jazyka, platí, že v případě interpretačního sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy o obchodních podmínek v českém jazyce.

Stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanoveních obchodní podmínek, která zůstávají platná a účinná.

Tyto obchodní podmínky včetně všech jejich součástí jsou platné a účinné od okamžiku jejich zveřejnění na e-shopu. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu či změnu obchodních podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Podmínky jsou vždy závazné okamžikem jejich zveřejnění na e-shopu. Nová znění ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně všech jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na https://www.kohutovypaliva.cz

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

Vzorový formulář pro odstoupení spotřebitelem

 

Formulář na odstoupení od smlouvy

 

Kohut Trade Company s.r.o.,

IČO 038 54 515

Dobratice 422, 639 51, Dobratice

 

Tímto odstupuji v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od smlouvy ze dne…………………, a to ve vztahu k následujícímu zboží:

 

   a) b) c) d)

 

 

Číslo objednávky:                                           …………………………………

Objednáno dne:                                              …………………………………

Jméno a příjmení spotřebitele:  …………………………………

Adresa spotřebitele:                                       …………………………………

Telefon:                                                                                              …………………………………

Email:                                                                                  …………………………………

Číslo účtu spotřebitele:                 …………………………………

 

 

Podpis spotřebitele:                       …………………………………

Datum:                                …………………………………

 

 

 

Příloha č. 2

 

Vzorový formulář pro uplatnění práv z vadného plnění

 

Reklamační formulář

 

Kohut Trade Company s.r.o.,

IČO 038 54 515

Dobratice 422, 639 51, Dobratice

 

Číslo objednávky:                                                                           …………………………………

Objednáno dne:                                                                              …………………………………

Jméno a příjmení:                                                                          …………………………………

Telefon:                                                                                              …………………………………

Email:                                                                                  …………………………………

Adresa:                                                                               …………………………………

Číslo účtu:                                                                                         …………………………………

Označení zboží:                                                                               …………………………………

 

Popis závady:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Preferovaný způsob řešení reklamace:

   a) oprava b) výměna c) sleva d) odstoupení od smlouvy

 

Podpis:                                                                                               …………………………………

Datum:                                                                                               …………………………………