Vyhraj palivo

Všeobecná pravidla soutěže pro rok 2024

1. Místo a termín konání soutěže

Soutěž bude probíhat v období od 01.03.2024 do 30.04.2024. Rozhodným datem pro účast v soutěži je den zaplacení kupní ceny za objednávku.

2. Seznam cen

1. cena -> Zakoupené zboží v období od 01.03.2024 do 30.04.2024

2. cena -> Zakoupené zboží v období od 01.03.2024 do 30.04.2024

3. cena -> Zakoupené zboží v období od 01.03. 2024 do 30.04.2024

3. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže, se stává ten, kdo:

  • nakoupí paliva (brikety, pelety, uhlí) od firmy Kohut Trade Company s.r.o., ať už fyzicky na firemní prodejně Kohut Trade Company, s.r.o., na e-shopu společnosti na internetových stránkách www.kohutovypaliva.cz, nebo telefonicky na +420 778 078 810, v termínu od 01.03.2024 do 30.04.2024
  • a zároveň vyplněním osobních údajů do registrační/klientské karty udělí souhlas se zasíláním obchodních sdělení formou SMS a e-mailů společností Kohut Trade Company, s.r.o. a se zveřejněním svého jména, obce bydliště a fotografie pořízené při předání případné výhry na webových stránkách společnosti Kohut Trade Company, s.r.o.

4. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Kohut Trade Company, s.r.o., se sídlem Dobratice 422, 739 51 Dobrá, provozovna Dobratice 459, 739 51 Dobrá, IČO:03854515, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61513.

5. Vyhodnocení a slosování soutěže

Losování výherců ze všech zákazníků, kteří splnili podmínky pro účast v soutěži, proběhne v provozovně společnosti Kohut Trade Company, s.r.o. Dobratice 459, za účasti vedení společnosti Kohut Trade Company, s.r.o. dne 28.5.2024.
O vyhodnocení a slosování soutěže bude vyhotoven „Zápis o vyhodnocení soutěže“, který bude obsahovat: jména zaměstnanců organizátora a osob, které provedly slosování, datum slosování a jméno výherce.

Seznam výherců bude zveřejněn na webových stránkách společnosti Kohut Trade Company, s.r.o. www.kohutovypaliva.cz

6. Předání výhry

Výherci budou kontaktováni telefonicky na čísle, které organizátorovi soutěže sdělili. Za výherce se v případě pochybností považuje osoba, která organizátorovi prokáže, že oprávněně disponuje SIM kartou k mobilnímu číslu, které bylo zaregistrováno. Pořadatel je povinen každého výherce o jeho výhře a podmínkách předání informovat telefonicky, SMS a e-mailem. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailu nebo čísla mobilního telefonu výherce, nedostupnosti výherce na mobilním čísle, anebo chyby v doručování na straně mobilního operátora.

Výhra bude předána výherci osobně v dohodnutém termínu a čase v místě nákupu na provozovně společnosti Kohut Trade Company, s.r.o. Převzetí výhry potvrdí výherce podpisem předávacího protokolu. Pokud si výherce cenu nepřevezme do 31.5.2025, bude vylosován nový výherce.

7. Další podmínky soutěže

Organizátor pro zřejmost sděluje, že výherce bude vylosován na základě slosování objednávky učiněné v soutěžním období od 1.3. do 30.4. 2024.

Výherce může být slosován toliko jednou. Pokud zákazník v rozhodném období učiní více objednávek, výherní objednávkou se stává toliko ta, která je slosována.

Výhrou dle čl. 2 těchto podmínek se rozumí dodání zboží dodaného na základě slosované objednávky v termínu dohodnutém shora, a to zdarma.

Pokud se zboží, které má být poskytnuto na základě výhry této soutěže v okamžik předání výhry již nevyrábí, předá jako výhru organizátor obdobné zboží stejné anebo vyšší kvality, ceny a množství.

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli změnit, pozastavit či zrušit. Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti. Soutěže se smí zúčastnit pouze osoby starší 18 let s adresou pro doručování zakoupeného zboží na území ČR.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže, a všechny na soutěži spolupracující subjekty. Vyloučení se vztahuje také na osoby těmto vyloučeným osobám blízké, tj. zejména rodiče, manžel/manželka, děti a sourozenci. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána.

8. Osobní údaje

Vyplněním klientské karty na prodejně Kohut Trade Company, s.r.o. vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s tím, aby organizátor nebo jím pověřená osoba, bezplatně použila obrázky, fotografie a audio či video nahrávky účastníka, které organizátor získá v souvislosti s organizováním a vyhodnocováním soutěže a prezentací výherců, a to pro reklamní účely ve prospěch organizátora.
Účastník osobní údaje poskytuje dobrovolně.

Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům, může požadovat jejich opravu či úpravu. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Soutěžícího.  Soutěžící bere na vědomí, že dojde-li na základě jeho žádosti k výmazu jeho osobních údajů před ukončením soutěže, účast soutěžícího v soutěži končí vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu.

Organizátor zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, GDPR a dalšími právními předpisy.

Účastí v této soutěži účastník projevuje svůj souhlas se všemi podmínkami těchto pravidel.

9. Závěrečná Ustanovení

Soutěžící bere na vědomí, že v případě, kdy výhra překročí hodnotu 10.000 Kč, je povinen z této výhry uhradit daň ve výši 15 % hodnoty výhry.

Tato oficiální pravidla soutěže jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.kohutovypaliva.cz

 

*Do konce jarní akce znamená do vyprodání této akční produkce.